شیر سیامی ۲.۵ اینچ آریا کوپلینگ ARYA Coupling با درپوش و هیدرانت

شـیر سـیامی(Breeching Collecting)  یـا اتصال‌هـای آتش‌نشـانی، تجهیزاتـی هسـتند کـه بـرای تجمیـع منابـع آب و پمپ‌هـای خـارج از سیسـتم آتش‌نشـانی سـاختمان، کاربـرد دارنـد. ایـن تجهیـزات، شـامل یـک خروجـی بـا قطـر بـزرگ و دو ورودی بـا قطـر کوچکتـر هسـتند. خروجـی سـیامی بـه سـامانه لولـه ایسـتاده خشــک یــا ترکیبــی آتش‌نشــانی متصــل می‌شــود. شـیر سـیامی اغلـب در ورودی اماکـن در جاهـای در دسـترس نصـب می‌گـردد تـا آتش‌نشـانان در مواقـع حادثـه بـه سـرعت وارد عمـل شـده و آب مـورد نیـاز سیســتم‌ها و تجهیــزات آتش‌نشــانی را تامیــن کننــد.

نصب و راه اندازی

 خدمات پس از فروش

ضمانت اصالت و قیمت

2,992,000 تومان

شناسه محصول: 91299a41773c دسته: , برچسب: ,

ویژگی‌های شیر سیامی آریاکوپلینگ:

  • دارای دو ورودی بـه قطر 2 1/2اینچ
  • دارای یــک خروجــی بــه ســایز 4 اینــچ بــا قابلیــت اتصــال بــه ســایزهای 3  و2 ½ اینــچ
  • قابــل اتصــال بــه انــواع کوپلینگ‌هــای آتش‌نشــانی جهــت اســتفاده در محیط‌هــای شــهری، صنعتــی، پالایشگاهی و نیروگاهــی
  • ســاخت بدنــه آلومینیومــی مســتحکم بــا آلیــاژ گریــد A356 بــا فراینــد ویــژه عملیــات حرارتــی جهــت افزایــش اســتحکام و مقاومــت ســطحی
  • اســتفاده از واشــرهای آب بنــدی بــا مــواد اولیــه بــا کیفیــت براســاس اســتانداردهای DIN 14302 ، DIN    53505 و DIN 4323
  • اعمال پوشـش رنگ الکترواسـتاتیک مقاوم به خوردگی و سـایش
  • قابل اسـتفاده بـرای محیط‌های با خورندگی بالا
  • فشار کاری 16Bar
  • تولید و آزمون مطابق با اسـتاندارد  DIN14355
اندازه

اینچ 2.5

برند

آریا کوپلینگ ARYA Coupling

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “شیر سیامی ۲.۵ اینچ آریا کوپلینگ ARYA Coupling با درپوش و هیدرانت”

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.