شیر سیامی دنیای حریق با درپوش و هیدرانت سایز 4 اینچ

شـیر سـیامی(Breeching Collecting)  یـا اتصال‌هـای آتش‌نشـانی، تجهیزاتـی هسـتند کـه بـرای تجمیـع منابـع آب و پمپ‌هـای خـارج از سیسـتم آتش‌نشـانی سـاختمان، کاربـرد دارنـد. ایـن تجهیـزات، شـامل یـک خروجـی بـا قطـر بـزرگ و دو ورودی بـا قطـر کوچکتـر هسـتند. خروجـی سـیامی بـه سـامانه لولـه ایسـتاده خشــک یــا ترکیبــی آتش‌نشــانی متصــل می‌شــود. شـیر سـیامی اغلـب در ورودی اماکـن در جاهـای در دسـترس نصـب می‌گـردد تـا آتش‌نشـانان در مواقـع حادثـه بـه سـرعت وارد عمـل شـده و آب مـورد نیـاز سیســتم‌ها و تجهیــزات آتش‌نشــانی را تامیــن کننــد.

نصب و راه اندازی

 خدمات پس از فروش

ضمانت اصالت و قیمت

1,300,000 تومان

دسته:

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “شیر سیامی دنیای حریق با درپوش و هیدرانت سایز 4 اینچ”

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.